mBlock Developer List

Haixiong Ouyang
Jingming Yang
Jingtao He
Jinhong Hu
Jun Yin
Kai Shao
Kun Zhang
Lingqing Yang
Minge Yan
Qian Wu
Qiliang Tan
Siming Bu
Weiyu Zhang
Xiaokang Shao
Xiaoyuan Deng
Xiongzhou Wen
Yu Wang
Zhihong Pan

mBlock – The educational programming software that knows teacher better in the Age of AI